Ingrid Ritter en ses curtin «Sper uolm» a Cumpadials. RTR – MARIONNA LOMBRISER

Ingrid Ritter e ses curtin da demeter a Cumpadials

Per la rubrica da la cuschina regiunala e biodiversa dad RTR preschenta Ingrid Ritter da Cumpadials quai mais d’october ses curtin da demeter e mussa cun divers recepts, co ella dovra ils products biodinamics da ses iert.

Ingrid Ritter è pura, pedagoga da curtin ed er catecheta. Ella è oriunda dad Arlesheim en il chantun Basilea-Champagna ed è vegnida il 1980 en Surselva. Ingrid Ritter ha emprendì rumantsch, ha lavurà 22 onns en la chasa d’attempads sogn Giusep a Cumpadials ed ha era manà quella durant 12 onns.

Il curtin dad Ingrid Ritter porta il num «Sper uolm». Il curtin d’exposiziun ch’è er avert per visitaders, mesira ina mesa hectara ed e situà sin 960 meters sur mar. Ingrid Ritter cultivescha sias plantas, ervas, verduras e ses fritgs tenor ils principis da demeter sviluppads dal antroposof Rudolf Steiner. En connex cun ses curtin biodinamic porscha Ingrid Ritter er differents curs e seminaris per scolas e creschids.